Trip Reports & Sightings

Posted by Jochen Meyns

Halvemaandijk, Oostende, Belgie, Zilverplevier, Regenwulp, kolonie author Jochen Meyns (added April 27, 2009)

oostende, zwaaidok kanaal Passendale, author Jochen Meyns (added April 10, 2009)